Κέντρο Προγενητικού Ελέγχου & Ιατρικής Εμβρύου

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΤΗ 2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

2η  εβδοµάδα µετά τη γονιµοποίηση, από κύτταρα της εµβρυοβλάστης (από την οποία  προήλθε το έµβρυο) δηµιουργείται µια µεµβράνη που ονοµάζεται άµνιο, µέσα στην οποία ανα πτύσσεται το έµβρυο. Το άµνιο αποτελεί τον ένα, τον εσωτερικό, από τους 2 υµένες που περι βάλλουν το έµβρυο. Ο άλλος, ο εξωτερικός, υµένας (που έχει σχηµατιστεί νωρίτερα από το ά µνιο) λέγεται χόριο. Συγκεκριµένα, το χόριο σχηµατίζεται ως εξής: Έξω από το έµβρυο, δηµι ουργείται µια οµάδα (εξωτερικών) κυττάρων.

Τα εξωτερικά αυτά κύτταρα έρχονται σε επαφή  µε κύτταρα της τροφοβλάστης (από την οποία θα προκύψει ο πλακούντας) και µαζί σχηµατίζουν  το χόριο. Η κατά τόπους είσοδος των πιο πάνω κυττάρων στην τροφοβλάστη, την πιέζει προς  τα έξω και καταλήγει στην εµφάνιση εξωτερικών προεξοχών, που ονοµάζονται χοριακές λά χνες και είναι εµφανείς µε τη συµπλήρωση της 2ης εβδοµάδας περίπου µετά τη γονιµοποί ηση.

Oι χοριακές λάχνες περιβάλλουν το έµβρυο από όλες τις πλευρές και σε αυτές αρχίζει να  κυκλοφορεί αργότερα το αίµα της µητέρας. Η τροφοβλάστη, από την οποία θα προκύψει ο πλα κούντας, αποτελείται από δύο οµάδες (στιβάδες) κυττάρων, την εσωτερική (από χωριστά µετα ξύ τους κύτταρα που ξεχωρίζουν το ένα από το άλλο) και την εξωτερική (µε κύτταρα χωρίς ο ρατά διαχωριστικά όρια µεταξύ τους). Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, κάθε χοριακή λάχνη εσω τερικά περιέχει διακριτά µεταξύ τους κύτταρα και εξωτερικά περιλαµβάνει κύτταρα χωρίς ορατά  διαχωριστικά όρια.

Οι χοριακές λάχνες που βρίσκονται προς τη µεριά του φθαρτού «ριζώνουν»  προοδευτικά µέσα στον φθαρτό και δηµιουργούν αυτό που λέγεται λαχνωτό χόριο ενώ οι λά χνες που βρίσκονται προς την ενδοµητρική κοιλότητα προοδευτικά ατροφούν (άλαχνο χόριο).

Βιβλιογραφία  Ιατράκης Γ. Κύηση Υψηλού Κινδύνου. Αθήνα, Εκδόσεις “Δεσµός” 2013.